نائب نائب
سفارش تبلیغ
  • راوی ! ( پنج شنبه 87/8/2 :: ساعت 10:49 عصر)

  • بسیج دانشجویى نیازهائى دارد؛ نیازهاى اصلى و عنصرى و اساسى:

    [...]

    یک نیاز دیگر عبارت است از جهاد علمى. جهاد علمى براى شما لازم است. باید در میدانهاى علم وارد بشوید؛ وزارتخانه‏ها هم باید کمک کنند؛ معاونتهاى تحقیقاتى هم باید کمک کنند؛ معاونتهاى ادارى مالى دانشگاه‏ها و وزارتخانه‏ها هم باید کمک مالى کنند؛ خود سازمان مقاومت بسیج هم در بخشهایى باید کمک و پشتیبانى کند.


    مقام معظم رهبری - 31/2/86 - دیدار هزاران نفر از اعضاى بسیج دانشجویى دانشگاههاى سراسر کشور    <      1   2