نائب نائب
  • راوی ! ( چهارشنبه 89/1/18 :: ساعت 4:15 عصر)

  • وقتى یأس وارد جامعه شد، جامعه از پویائى خواهد افتاد؛ افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پُر نشاط منزوى می‏شوند، کناره‌‌گیرى می‏کنند، دست و دلشان به کار نمیرود، مشارکتها کم می‏شود، پویائى جامعه از دست میرود.

    این یکى از خطوط کارى دشمن است؛ مرتباً القاى بن‌‌بست کردن. شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها را - حالا امروز رادیوها دیگر نیست. یک وقتى می‏گفتیم ده‌‌ها رادیو، امروز مسئله‌‌ى هزارهاست؛ رادیو هست، تلویزیون هست، این وسائل اینترنتى هست - به طور دائم از مراکز مشخصى، مرتباً القاى بن‌‌بست، القاى بحران، القاى سیاه بودن وضعیت می‏شود؛ هر مقدارى که بگیرد، هر مقدارى که مستمع و شنونده پیدا بکند و باورپذیر باشد براى آنها؛ دارند در این زمینه کار می‏کنند. این یکى از خطوط کارى دشمن است.

     

    مقام معظم رهبری – 2/7/88 - دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf)